تعرفه هاي عمومي دندانپزشكي


تعرفه خدمات عمومي دندانپزشكي سال 1397

Untitled Document
تعرفه خدمات عمومی دندانپزشکی شورای هماهنگی کلینیک ها دندانپزشکی (1397)
ردیف تشخیص  هزینه درمان   هزینه مواد   مبلغ کل(تومان)  ردیف تشخیص هزینه درمان هزینه مواد مبلغ کل (تومان)
1 ویزیت عمومی 15,000   15,000 ۳۴ بروساژدوفک 40,000     10,000     50,000    
2 ویزیت تخصصی 22,000   22,000 ۳۵ جرمگیری کامل 161,000     29,000     190,000    
3 پانسمان 17,000     3,000     200,000     اندو
رادیو گرافی 36 پالپوتومی 78,000 7,000 85,000
4 رادیو گرافی P.WوB.W دیجیتالی 18,000     0     18,000     ۳۷ درمان ریشه تک کانال 178,000 27,000 205,000
5 رادیو گرافی P.WوB.W کلیشه ای 18,000     0     18,000     ۳۸ درمان ریشه دو کانال 200,000 35,000 235,000
6 رادیو گرافی اندو 40,000     0     40,000     ۳۹ درمان ریشه سه کانال 250,000 35,000 285,000
جراحی ۴۰ درمان ریشه چهار کانال 270,000 35,000 305,000
۷ کشیدن قدامی 41,000 9,000 50,000 ۴۱ درمان ریشه دندان 7 285,000 35,000 320,000
۸ کشیدن خلفی و کانین 64,000 11,000 75,000 ۴۲ درمان ریشه دندان عقل 335,000 35,000 370,000
۹ کشیدن ریشه 78,000 12,000 90,000 ۴۳ اپکسیفیکیشن 324,000 36,000 360,000
۱۰ کشیدن عقل 83,000 12,000 95,000 ۴۴ اپکسوژنزیس 200,000 12,000 212,000
۱۱ درناژ آبسه 59,000 6,000 65,000 ترمیم
۱۲ درای ساکت 26,000 4,000 30,000 ۴۵ ترمیم یک سطحی با آمالگام 125,500 24,500 150,000
بخش اطفال ۴۶ ترمیم دو و سه سطحی آمالگام 135,500 24,500 160,000
۱۳ ترمیم آمالگام زیر ۱۲ سال 142,000 20,000 162,000 ۴۷ آمالگام بیلداب 156,000 34,000 190,000
۱۴ ترمیم کامپوزیت زیر ۱۲ سال 155,000 25,000 180,000 ۴۸ ترمیم کامپوزیت قدامی 148,000 220,000 368,000
۱۵ کشیدن دندان شیری قدامی/خلفی 41,500 8,500 50,000 ۴۹ ترمیم کامپوزیت خلفی 161,000 29,000 190,000
۱۶ P.R.R 150,000 30,000 180,000 ۵۰ کامپوزیت بیلداب 195,000 45,000 240,000
۱۷ پالپوتومی 100,000 20,000 120,000 ۵۱ اسپلینت هر دندان  195,000 45,000 24,000
۱۸ پالپوتومی و ترمیم آمالگام 222,000 38,000 260,000 ۵۲ کف بندی 35,000 5,000 40,000
۱۹ پالپوتومی ترمیم کامپوزیت 248,000 32,000 280,000 ۵۳ گلاس آینومر 35,000 5,000 40,000
۲۰ پالپوتومی + S.SCROWN 245,000 55,000 300,000 ۵۴ MTA 45,000 5,000 50,000
۲۱ پالپکتومی 1,400,000 25,000 1,425,000 ۵۵ MTA+GL 105,000 15,000 120,000
۲۲ پالپکتومی و ترمیم آمالگام 240,000 40,000 280,000 ۵۶ اکسپوژر MTA 70,000 10,000 80,000
۲۳ پالپکتومی ترمیم کامپوزیت 265,000 35,000 300,000 ۵۷ پین داخال عاج 26,500     8,500     35,000    
۲۴ پالپکتومی + S.SCROWN 275,000 55,000 330,000 ۵۸ پین داخل کانال 26,500     8,500     35,000    
۲۵ فلوراید تراپی هر فک 80,000 10,000 90,000 پروتز متحرک
۲۶ فیشور سیلانت 62,000 18,000 80,000 ۵۹ پروتز کامل دو فک ایوکلار 2,000,000 1,000,000 3,000,000
۲۷ SSCrown 136,000 44,000 180,000 ۶۰ پروتز کامل دو فک معمولی 1,700,000 800,000 2,500,000
۲۸ فضا نگهدارنده 232,500 42,500 275,000 ۶۱ پروتز پارسیل کروم کبالت یک طرفه 770,000 180,000 950,000
پروتز ثابت ۶۲ پروتز پارسیل کروم کبالت دو طرفه 1,480,000 320,000 1,800,000
۱۹ روکش هر واحد 422,000 43,000 465,000 ۶۳ پروتز پارسیل آکریلی یک فک 595,000 60,000 655,000
۳۰ چسباندن روکش یک واحدی 28,000 7,000 35,000 ۶۴ فیلیپر تا 2 دندان 400,000 35,000 435,000
۳۱ چسباندن بریج تا دو پایه 41,000 9,000 50,000 ۶۵ اضافه کردن دندان 120,000 30,000 150,000
۳۲ پست ریختگی 205,000 35,000 240,000 ۶۶ ری بیس 100,000 20,000 100,000
۳۳ فایبر پست و کور 78,000 42,000 120,000 ۶۷ ریلاین هر فک 205,000 20,000 225,000
۶۸ تعمیر پروتز شکسته 120,000 50,000 170,000
  • آدرس : قم/میدان سعیدی/خیابان هفت تیر/کوچه 15
  • تلفن :36705557-025
  • نمابر :36705559-025
  • INFO@mdq.ir